Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння

Лашкул В.Г.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

20.04.2016

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Україна Футбол Iнтернешнл"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

20030799

4. Місцезнаходження

Київська, 01021, м. Київ, Кловський узвiз, 10

5. Міжміський код, телефон та факс

(044) 521-05-12 (044) 521-05-13

6. Електронна поштова адреса

info@ufi.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

20.04.2016

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень. Цiннi папери України № 74

22.04.2016

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://www.ufi.com.ua/about_company/securities/

в мережі Інтернет

20.04.2016

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:

X

2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

X

33. Примітки

Емiтент до будь-яких об`єднань пiдприємств не входить. Посада корпоративного секретаря в емiтента вiдсутня. Емiтент послугами рейтингового агенства не користується. Фiзичних осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента не має. Дивiденди за звiтний перiод емiтентом не нараховувались та не виплачувались. Процентнi облiгацiї, дисконтнi облiгацiї, цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї, випуск яких пiдлягає реєстрацiї, емiтентом не випускались. Iншi цiннi папери, випуск яких пiдлягає реєстрацiї, емiтентом не випускались. Похiднi цiннi папери, випуск яких пiдлягає реєстрацiї, емiтентом не випускались. Викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду емiтент не здiйснював. Зобов`язань по кредитах банку емiтент не має. Зобов`язань за цiнними паперами у тому числi за облiгацiями (за кожним власним випуском) емiтент не має. Зобов`язань за iпотечними цiнними паперами (за кожним власним випуском) емiтент не має. Зобов`язань за сертифiкатами ФОН (за кожним власним випуском) емiтент не має. Зобов`язань за векселями емiтент не має. Зобов`язань за iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами) (за кожним видом) емiтент не має. Зобов`язань за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права (за кожним видом) емiтент не має. Емiтент не здiйснював випуск боргових цiнних паперiв. Випуски iпотечних облiгацiй у звiтному перiодi не здiйснювалися. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття не виникала. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття не виникала. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв не виникала. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв не виникала. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi та не виникали. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН не виникала. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН не виникала. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН не здiйснювався та не виникав. Правила ФОН вiдсутнi. Звiт про стан обєкта нерухомостi не складався у звязку з вiдсутнiстю випуску цiльових облiгацiй, виконання зобовязань за якими здiйснюється шляхом передачi об`єкта (частини об`єкта) житлового будiвництва).

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Україна Футбол Iнтернешнл"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А01 №769934

3. Дата проведення державної реєстрації

25.02.1994

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

25220

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

31

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

73.11 Рекламнi агенства

93.19 Iнша дiяльнiсть в сферi спорту

47.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля

10. Органи управління підприємства

Загальнi збори акцiонерiв, наглядова рада, правлiння

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ "Райффайзен Банк Аваль"

2) МФО банку

380805

3) поточний рахунок

2600858554

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

АТ "Райффайзен Банк Аваль"

5) МФО банку

380805

6) поточний рахунок

2600158557

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Голова наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мороз Тарас Вiкторович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

0

5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

10.03.2015 до переобрання

9) Опис

Посадова особа здiйснює свої повноваження та обов'язки згiдно вимог чинного законодавства та статуту товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Впродовж звiтного перiоду вiдбулись змiни у складi посадових осiб емiтента, а саме згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв емiтента вiд 10.03.2015 року (Протокол №14) пiдтверджено повноваження голови наглядової ради Мороза Тараса Вiкторовича

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лашкул Володимир Григорович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1951

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

38

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

10.03.2015 до переобрання

9) Опис

Посадова особа здiйснює свої повноваження та обов'язки згiдно вимог чинного законодавства та статуту товариства. Має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочиги вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження. Стаж керiвної роботи в Товариствi - 21 рiк. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Впродовж звiтного перiоду вiдбулись змiни у складi посадових осiб емiтента, а саме згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв емiтента вiд 10.03.2015 року (Протокол №14) пiдтверджено повноваження голови правлiння Лашкула Володимира Григоровича

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

перший заступник голови правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шкреба Олег Валерiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1964

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

19

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Мiсцевий органiзацiйний комiтет ЄВРО 2012 Україна" - директор з адмiнiстративної роботи

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

10.03.2015 до переобрання

9) Опис

Посадова особа здiйснює свої повноваження та обов'язки згiдно вимог чинного законодавства та статуту товариства. Стаж керiвної роботи в Товариствi - 19 рокiв. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Впродовж звiтного перiоду вiдбулись змiни у складi посадових осiб емiтента, а саме згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв емiтента вiд 10.03.2015 року (Протокол №14) пiдтверджено повноваження члена правлiння Шкреби Олега Валерiйовича. Перелiк попереднiх посад: заступник директора з адмiнiстративної роботи ТОВ "Мiсцевий органiзацiйний комiтет ЄВРО 2012 Україна".

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

ревiзор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лєщенко Олена Григорiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1970

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПрАТ "Україна Футбол Iнтернешнл" - член правлiння

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

10.03.2015 до переобрання

9) Опис

Посадова особа здiйснює свої повноваження та обов'язки згiдно вимог чинного законодавства та статуту товариства. Стаж керiвної роботи в Товариствi - 7 рокiв. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Впродовж звiтного перiоду вiдбулись змiни у складi посадових осiб емiтента, а саме згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв емiтента вiд 10.03.2015 року (Протокол №14) обрано ревiзором ПрАТ "Україна Футбол Iнтернешн". Перелiк попереднiх посад: член правлiння ПрАТ "Україна Футбол Iнтернешнл". Посадова особа обiймає посаду головного бухгалтера на пiдприємствi ТОВ «Медiа Спорт Проушен» 01021, м. Київ, вул. Кловський узвiз, 10

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бандурко Олександр Iванович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

0

5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

10.03.2015 до переобрання

9) Опис

Посадова особа здiйснює свої повноваження та обов'язки згiдно вимог чинного законодавства та статуту товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Впродовж звiтного перiоду вiдбулись змiни у складi посадових осiб емiтента, а саме згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв емiтента вiд 10.03.2015 року (Протокол №14) обрано членом наглядової ради наглядової ради Бандурко Олександра Iвановича. Посадова особа обiймає посаду першого вiце-президента Федерацiї футболу України, м. Київ, пров. Лабораторний, буд. 7-А, 01133

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Генiнсон Володимир Братiславович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

0

5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

10.03.2015 до переобрання

9) Опис

Посадова особа здiйснює свої повноваження та обов'язки згiдно вимог чинного законодавства та статуту товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Впродовж звiтного перiоду вiдбулись змiни у складi посадових осiб емiтента, а саме згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв емiтента вiд 10.03.2015 року (Протокол №14) обрано членом наглядової ради наглядової ради Генiнсона Володимира Братiславовича. Посадова особа обiймає посаду виконавчогодиректора Федерацiї футболу України, м. Київ, пров. Лабораторний, буд. 7-А, 01133

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Фiлiпович Володимир Володимирович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1989

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

10.03.2015 до переобрання

9) Опис

Посадова особа здiйснює свої повноваження та обов'язки згiдно вимог чинного законодавства та статуту товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Впродовж звiтного перiоду вiдбулись змiни у складi посадових осiб емiтента, а саме згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв емiтента вiд 10.03.2015 року (Протокол №14) обрано членом наглядової ради наглядової ради Фiлiповича Володимира Володимировича. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пащенко Євгенiй Федорович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1991

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ДП "ЧВК УДПтСУ в Черкаськiй областi № 62 " - бухгалтер, виконуючий обов'язки головного бухгалтера, головний бухгалтер. ГО "ФК "Черкаський Днiпро" - головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

24.02.2015 безстроково

9) Опис

Посадова особа здiйснює свої повноваження та обов'язки згiдно вимог чинного законодавства, статуту товариства та посадової iнструкцiї. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Впродовж звiтного перiоду вiдбулись змiни у складi посадових осiб емiтента, а саме згiдно наказу 02 -ОС вiд 24.02.2015 р. призначено головним бухгалтером товариства Пащенко Євгенiй Федоровича.Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Перелiк попереднiх посад: бухгалтер, виконуючий обов'язки головного бухгалтера, головний бухгалтер - ДП "ЧВК УДПтСУ в Черкаськiй областi № 62 ", головний бухгалтер - ГО "ФК "Черкаський Днiпро".

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Голова Правлiння

Лашкул Володимир Григорович

0

0

0

0

0

0

перший заступник голови правлiння

Шкреба Олег Валерiйович

0

0

0

0

0

0

голова наглядової ради

Мороз Тарас Вiкторович

0

0

0

0

0

0

член наглядової ради

Бандурко Олександр Iванович

0

0

0

0

0

0

член наглядової ради

Генiнсон Володимир Братiславович

0

0

0

0

0

0

член наглядової ради

Фiлiпович Володимир Володимирович

0

0

0

0

0

0

ревiзор

Лєщенко Олена Григорiвна

0

0

0

0

0

0

головний бухгалтер

Пащенко Євгенiй Федорович

0

0

0

0

0

0

Усього

0

0

0

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

"Трейд енд Спорт Промоушн"

25699580

14200 Чехiя Прага м. Прага Залесi 48/60

59

59

59

0

0

0

ВСГО "Федерацiя футболу України"

14279566

01133 Україна м. Київ Київський м. Київ Лабораторний пров. 7а

41

41

41

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Усього

100

100

100

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

10.03.2015

Кворум зборів**

100.00

Опис

Порядок денний:

1. Про затвердження звiту Ревiзора ПрАТ «Україна Футбол Iнтернешнл» за 2014 рiк.
2. Про роботу Правлiння, доходи та витрати ПрАТ «Україна Футбол Iнтернешнл» у 2014 роцi.
3. Про баланс ПрАТ «Україна Футбол Iнтернешнл» станом на 31 грудня 2014 року та звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) за 2014 рiк.
4. Про розподiл прибутку i збиткiв ПрАТ «Україна Футбол Iнтернешнл», виплату дивiдендiв акцiонерам за 2014 рiк.
5. Про нову редакцiю Статуту ПрАТ «Україна Футбол Iнтернешнл».
6. Про Голову Наглядової ради ПрАТ «Україна Футбол Iнтернешнл».
7. Про Голову та склад Правлiння ПрАТ «Україна Футбол Iнтернешнл.
8. Про Ревiзора ПрАТ «Україна Футбол Iнтернешнл».
9. Про попереднє схвалення значних правочинiв.
10. Про план доходiв та витрат ПрАТ «Україна Футбол Iнтернешнл» на 2015 рiк


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

21.10.2010

525/10/1/10

Територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськi областi

UA4000094627

Бездокументарні іменні

252.2

100

25220

100

Опис

-


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

1385

794

0

0

1385

794

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

154

63

0

0

154

63

транспортні засоби

1171

693

0

0

1171

693

інші

60

38

0

0

60

38

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

1385

794

0

0

1385

794

Опис

ермiни користування основними засобами (за основними групами): будiвлi та споруди 15 рокiв; машини та обладнання 2 роки; транспортнi засоби - 5 рокiв. Умови користування основними засобами задовiльнi. Первiсна вартiсть основних засобiв Товариства на початок перiоду становить - 2 969 тис. грн., на кiнець перiоду - 2 993 тис. грн. Сума нарахованого зносу на початок перiодустановить - 1 584 тис. грн. Протягом 2015 року нараховано 615 тис. грн. амортизацiї основних засобiв.Ступiнь використання основних засобiв: 100%. Ступiнь зносу - 73 %. Будь-якi обмеження на використання майна вiдсутнi.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

-5888

335

Статутний капітал (тис. грн.)

25

25

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

25

25

Опис

Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить -5913 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить -5913 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 310 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 310 тис.грн.

Висновок

Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вартiсть чистих активiв товариства менша вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом. Вiдповiдно до вимог п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України передбачена лiквiдацiя товариства.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

6

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

28655

X

X

Усього зобов'язань

X

28661

X

X

Опис:

Зобов`язань емiтента за цiнними паперами вiдсутнi: зобов`язань за кожним випуском облiгацiй за звiтний перiод немає, зобовязань за iпотечними цiнними паперами за звiтний перiод немає, зобовязань за сертифiкатами ФОН за звiтний перiод немає; зобовязань за iншими цiнними паперами ( у тому числi похiдними цiнними паперами) за звiтний перiод немає; зобовязань за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права за звiтний перiод немає

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п

Основний вид продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тіс. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Рекламнi послуги

-

31698

37

-

31698

37

2

реалiзацiя прав

-

28512

33

-

28512

33

3

реалiзацiя квиткiв

-

25055

29

-

25055

29

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

2

Витрати на оплату працi

10

2

Iншi витрати

86

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

ПП "Аудиторська фiрма "Фiнансова безпека"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

31810343

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

04073 м.Київ, пров.Куренiвський 19/5

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

2830 28.02.2002

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

281/4 АПУ 0408

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2015

Думка аудитора***

умовно-позитивна


Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2015

1

0

2

2014

1

0

3

2013

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): -

Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): -

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): -

Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

4

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

2

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

2

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

3

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

Комiтетiiв у складi Наглядової ради не створено

Інші (запишіть)

-

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

-

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): -

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

Нового члена наглядової ради було обрано рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 10.03.2015 року.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) НіЯкі документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

-

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Ні

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Так

Так

Ні

Так

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Ні

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

-

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

-

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

-

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

-

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): -

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: -

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: -

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

-


КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2016 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Україна Футбол Iнтернешнл"

за ЄДРПОУ

20030799

Територія

за КОАТУУ

8038200000

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

120

Вид економічної діяльності

за КВЕД

73.11

Середня кількість працівників

31

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Адреса

01021 м. Київ Кловський узвiз, буд. 10

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

144

116

0

первісна вартість

1001

354

354

0

накопичена амортизація

1002

210

238

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

24

0

Основні засоби:

1010

1385

794

0

первісна вартість

1011

2969

2993

0

знос

1012

1584

2199

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

1529

934

0

II. Оборотні активи

Запаси

1100

4

3

0

Виробничі запаси

1101

4

3

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

7322

6396

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


10932


10363


0

з бюджетом

1135

893

872

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

529

0

з нарахованих доходів

1140

0

103

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

276

1290

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

1967

2438

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

1967

2438

0

Витрати майбутніх періодів

1170

5

7

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

194

367

0

Усього за розділом II

1195

21593

21839

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

23122

22773

0

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

25

25

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

775

775

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

6

6

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-471

-6694

0

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

335

-5888

0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

0

0

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

528

9463

0

за розрахунками з бюджетом

1620

2114

6

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

2114

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

0

0

0

за розрахунками з оплати праці

1630

0

0

0

за одержаними авансами

1635

18278

17989

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

1867

1203

0

Усього за розділом IІІ

1695

22787

28661

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

23122

22773

0

Примітки

-

Керівник

Лашкул Володимир Григорович

Головний бухгалтер

Пащенко Євгенiй Федорович


КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2016 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Україна Футбол Iнтернешнл"

за ЄДРПОУ

20030799

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2015 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

85293

89260

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 56271 )

( 6714 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
прибуток


2090


29022


82546

збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

1964

601

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 9770 )

( 13180 )

Витрати на збут

2150

( 5633 )

( 53788 )

Інші операційні витрати

2180

( 20074 )

( 14987 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток


2190


0


1192

збиток

2195

( 4491 )

( 0 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

1232

7

Інші доходи

2240

0

934

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 0 )

( 8 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 0 )

( 781 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток


2290


0


1344

збиток

2295

( 3259 )

( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-2472

-3593

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток


2350


0


0

збиток

2355

( 5731 )

( 2249 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

515

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

515

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

515

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-5731

-1734

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати

2500

1299

1080

Витрати на оплату праці

2505

9385

9980

Відрахування на соціальні заходи

2510

1710

1622

Амортизація

2515

643

699

Інші операційні витрати

2520

77760

75288

Разом

2550

90797

88669

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій

2600

0

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

-

Керівник

Лашкул Володимир Григорович

Головний бухгалтер

Пащенко Євгенiй Федорович


КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2016 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Україна Футбол Iнтернешнл"

за ЄДРПОУ

20030799

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2015 р.

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


36149


93304

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

31472

12284

Надходження від повернення авансів

3020

747

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

150

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

942

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

25643

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

29

124

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( 18633 )


( 75294 )

Праці

3105

( 7351 )

( 8075 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 1877 )

( 1746 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 13580 )

( 6170 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 5363 )

( 2048 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 6333 )

( 2427 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 1884 )

( 1695 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 34130 )

( 12811 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 161 )

( 93 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 19299 )

( 0 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

101

1523

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

400

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

1232

7

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

270

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( 0 )

( 53 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 1560 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

342

-46

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

1905

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

0

1905

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 0 )

( 8 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

-8

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

443

1469

Залишок коштів на початок року

3405

1967

1271

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

28

-773

Залишок коштів на кінець року

3415

2438

1967

Примітки

-

Керівник

Лашкул Володимир Григорович

Головний бухгалтер

Пащенко Євгенiй Федорович


КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2016 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Україна Футбол Iнтернешнл"

за ЄДРПОУ

20030799

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2015 р.

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

( 0 )

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

Примітки

-

Керівник

Лашкул Володимир Григорович

Головний бухгалтер

Пащенко Євгенiй Федорович


КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2016 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Україна Футбол Iнтернешнл"

за ЄДРПОУ

20030799

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2015 р.

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

25

775

0

6

-471

0

0

335

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

-492

0

0

-492

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

25

775

0

6

-963

0

0

-157

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

-5731

0

0

-5731

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі

4295

0

0

0

0

-5731

0

0

-5731

Залишок на кінець року

4300

25

775

0

6

-6694

0

0

-5888

Примітки

-

Керівник

Лашкул Володимир Григорович

Головний бухгалтер

Пащенко Євгенiй Федорович